Skip to content

Tiếng Việt / Vietnamese

Tìm sự giúp đỡ cần thiết với myagedcare (Find the help you need with myagedcare)

Thủ tục thẩm định ra sao (How assessment works)

Thẩm định ACAT (ACAT assessments)

Thẩm định Nhu cầu Hỗ trợ tại Gia (Home Support Assessment)

Giúp đỡ tại nhà (Help at home)

Phương thức Chăm sóc Bao Trọn tại Gia (Home Care Packages)

Giải thích về các chi phí (Costs explained)

Hệ thống Khiếu nại về Chăm sóc cho Người Cao niên (Aged Care Quality and Safety Commission)

Tôn chỉ Dịch vụ (Service charter)

Last reviewed: 6 November, 2017.